Informacije o trgovačkom društvu:

Erudio usluge d.o.o.
Virjanska 25, 10000 Zagreb
Adresa elektroničke pošte: info@eu-prodaja.com
Telefon: (01) 3666 405
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS 2758593
OIB: 26520947962
Račun u Zagrebačka banka d.d.
IBAN HR1623600001102205359
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu
Direktor: Saša polojac

1. UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE

OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem eu-prodaja.com com web trgovine, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između korisnika kao krajnjeg kupca i eu-prodaja.com web trgovine, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Korištenje usluga eu-prodaja.com web trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje e eu-prodaja.com web trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Erudio usluge d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.

UVJETI PRODAJE

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Erudio usluge d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Erudio usluge d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem eu-prodaja.com web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje u trenutku zaključenja narudžbe i izrade računa.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Erudio usluge d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Erudio usluge d.o.o. Virjanska 25, 10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na info@eu-prodaja.com , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, za jednostrani raskid Ugovora (obrazac preuzmite ovdje) korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Erudio usluge d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Erudio usluge d.o.o., odnosno eu-prodaja.com web trgovina zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Erudio usluge d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Erudio usluge d.o.o., Virjanska 25, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Erudio usluge d.o.o., odnosno eu-prodaja.com web trgovini, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju biti će te obaviješteni.

Jezik

Jezik komunikacije na eu-prodaja.com je hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Erudio usluge d.o.o. istaknute cijene ažurira na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u trgovini budu različite od cijena na eu-prodaja.com web trgovini, no sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

Erudio usluge d.o.o. je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za eu-prodaja.com web trgovinu. Također, Erudio usluge d.o.o. je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za eu-prodaja.com web kupovinu što će korisniku biti naznačeno prije same kupovine.

Neovisno od prethodne točke ovih uvjeta prodaje, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi narudžbe korisnika.

Kupovina

Prije nego započnete proces kupovine molimo Vas da pažljivo pročitate opće uvjete korištenja i uvjete prodaje. Za kupovinu u eu-prodaja.com web trgovini ne morate se registrirati. Molimo da strogo pazite da unesete valjanu e-mail adresu, jer je e-mail glavni komunikacijski kanal između korisnika i eu-prodaja.com web trgovine: putem e-maila Vas obavještavamo o (ne)raspoloživosti pojedinih artikala iz narudžbe, na e-mail šaljemo narudžbu s podacima za plaćanje, obavještavamo korisnika o statusu narudžbe, dogovaramo vrijeme dostave itd. Molimo Vas da pazite da je e-mail adresa s kojom ste se registrirali uvijek dostupna, da sandučić nije pun i da je u stanju primiti naše obavijesti. Za sva pitanja koja Vi imate, molimo da nam se obratite na e-mail: info@eu-prodaja.com

Upute

 1. Odaberite željeni proizvod i otvorite detaljni prikaz
 2. Dodajte proizvod u košaricu klikom na gumb “Kupi”
 3. Kliknite na ”Moja košarica” u gornjem izborniku odakle ćete moći pregledati i ažurirati odabrane proizvode
 4. Odaberite „Nastavite prema blagajni“
 5. Odaberite način prijave, kao gost ili se registrirajte kao korisnik
 6. Upišti potočne podatke (Ime, Prezime, e-mail, adresa, grad, poštanski broj, telefon) odaberite „ Nastavite“
 7. Nakon pregleda iznosa dostave odaberite „Nastavite“
 8. Označite način plačanja i zatim odaberete „Nastavite“
 9. Pregledajte svoju narudžbu
 10. Označiti „kvačicom“ – Slažem se sa općim uvjetima Erudio usluge web trgovine
 11. Ukoliko ste zadovoljni odabranim, odaberite ”Zatraži ponudu”
 12. Biti će Vam prikazani podatci Vaše ponude i ista će Vam kao ponuda biti poslana na e-mail a Erudio uslugama narudžba
 13. Po provjeri stanja biti će Vam poslani podatci za uplatu.
 14. Nakon uspješne transakcije, na vašu e-mail adresu šaljemo podatke o narudžbi

Dostava i uvjeti dostave

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt adrese navedene u Narudžbi. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi korisnik već do ulaza u zgradu.

Dostava se vrši putem GLS – kurirske službe.

Za naručenu robu dostava se naplaćuje u iznosu od 32,50 kn što će biti obračunato kao dodatna stavka na vašem računu.

Rok isporuke za naručenu robu je 3-5 radnih dana po primitku uplate. Iznimka mogu biti otoci i mjesta koja ne podržavaju svakodnevnu dostavu, a gdje je dostava moguća prema rasporedu dostave.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Korisnik je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Korisnik je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Reklamacije i prigovori

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte, te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: (01), 3666 405
 • na e-mail adresu: info@eu-prodaja.com,
 • na adresu: Erudio usluge d.o.o., Virjanska 25, 10000 Zagreb

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, korisnik treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Erudio usluge d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana, te da korisnik nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Erudio usluge d.o.o..

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Erudio usluge d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi korisnik.

Online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servisa

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Korisnik je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, korisnik može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Korisnik je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 1. GOTOVINA (pouzecem/preuzimanjem robe prilikom isporuke)
 2. DEBITNE KARTICE (kartice tekucih racuna)
 3. PRE-PAID KARTICE (kartice s limitiranim iznosom financijskih sredstava, veća kontrola troškova, može se potrošiti samo onaj iznos financijskih sredstava koji je uplacen na karticu)
 4. OPĆA UPLATNICA I INTERNET BANKARSTVO Kod izbora ovog načina plaćanja, korisnik na svoju e-mail adresu dobije narudžbu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba uplatiti vrijednost svoje narudžbe. Uplata se potom izvrši korištenjem internet bankarstva iii načinom na koji korisnik inače plaća svoje račune – putem banke, pošte, FINA-e itd.
 5. KREDITNE KARTICE + sustavi plaćanja kao što su PayPal, Google Checkout, CPS – American Express, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.

Korištenjem posredničkih servisa smanjuje se rizik od prijevara i krađa padataka, jer prilikom kupovine ne ostavljate nikome pa čak niti trgovcu podatke vaše kreditne/debitne kartice već samo vaše korisničko ime i lozinku kojima pristupate posredničkom servisu.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Prodavatelj:
Erudio usluge d.o.o.
Virjanska 25
10 000 ZAGREB

Privatnost podataka

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Erudio usluge d.o.o. se obvezuje štiti osobne podatke korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka korisnika. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Erudio usluge d.o.o. po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke korisnika.

Erudio usluge d.o.o. prikuplja osobne podatke korisnika samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa s korisnicima, te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu. Korisnik ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Erudio usluge d.o.o. redovito daje korisniku mogućnost izbora o upotrebi njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njegovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe.

Erudio usluge d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke.
Erudi ousluge d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

2. UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

Erudio usluge d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni eu-prodaja.com, na Internetu. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice eu-prodaja.com.

Korištenjem Internetske stranice korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima te pristaju na korištenje Internetske stranice eu-prodaja.com u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Erudio usluge d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Erudio usluge d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija.

Korištenjem ovih Internetskih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima. Erudio usluge d.o.o. poručuje korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Erudio usluge d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene.

Erudio usluge d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima. Korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Erudio usluge d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na eu-prodaja.com internetskimj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke Erudio usluge d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE ERUDIO USLUGE D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica eu-prodaja.com, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Erudio usluge d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice eu-prodaja.com isključivo na odgovornost korisnika tako da Erudio usluge d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da Erudio usluge d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na korisniku. Ni u kojem slučaju Erudio usluge d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, Erudio usluge d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Erudio usluge d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Erudio usluge d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da nije prikladan.

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Erudio usluge d.o.o. mogu nadzirati komunikacije korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Erudio usluge d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane korisnika.

Erudio usluge d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku. Erudio usluge d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje Erudio usluge d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta od strane korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Erudio usluge d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku. eu-prodaja.com com je registrirani žig tvrtke Erudio usluge d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

eu-prodaja.com je registrirana domena tvrtke Erudio usluge d.o.o.

Erudio ulsuge d.o.o., je distributer (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane. Erudio usluge d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Erudio usluge d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se korisnik oslonio na informacije dobivene putem eu-prodaja.com Internet stranice. Na korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem eu-prodaja.com Internet stranice.

Sjedište tvrtke Erudio usluge d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Općim uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.